§ 1. NAVN

Den selvejende institutions navn er: ” DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUNKHOLM HALLEN”.

§ 2. HJEMSTED

 

Institutionens hjemsted er Randers Kommune og er beliggende Bymarksvej 14B, Stevnstrup, 8870 Langå.

 

§ 3. FORMÅL

Institutionens formål er at drive, vedligeholde og udvikle Munkholm Hallen fortrinsvis til benyttelse for områdets beboere og foreninger.

Bygningen skal navnlig være til brug for sportsklubber og Munkholm Skolen til udøvelse af sport og idræt, men bygningen skal også efter bestyrelsens godkendelse kunne benyttes til andre kulturelle og sociale aktiviteter herunder møder, udstillinger, kurser, teater, koncerter, fester og lignende.

 

§ 4. KAPITAL

 

Institutionens anlægs- og driftskapital tilvejebringes ved brugerbetaling, offentlige og private tilskud, gaver, lån, forpagtning, reklameskilte eller på anden måde.

Det påhviler bestyrelsen at sikre, at den selvejende institutions midler til enhver tid anbringes under rimelig hensynstagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at tage sædvanlige forretningsmæssige risici. Indenfor vedtægternes rammer beslutter bestyrelsen således om midlerne skal anbringes i fast ejendom, værdipapirer eller løsøre ligesom bestyrelsen under samme forudsætninger er berettiget til at realisere aktiver. Institutionens likvide midler indsættes i pengeinstitutter lydende på institutionens navn eller anbringes i sådanne værdipapirer i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

 

§ 5. HÆFTELSE

Da institutionen er selvejende, har ingen person, forening eller lignende andel i institutionens formue eller overskud. Ligeledes hæfter ingen person eller forening eller lignende for institutionens gæld eller underskud.

 

For den selvejende institutions forpligtelser hæfter således alene den selvejende institution med sin til enhver tid værende formue.

 

§ 6. BESTYRELSE

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen repræsenterer institutionen i enhver henseende.

Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med alt, der er underlagt institutionen. Bestyrelsen drager omsorg for at udleje og benyttelse af bygninger og anlæg sker på en sådan måde, at der fremkommer tilstrækkelige midler til dækning af hallens drift.

Bestyrelsen kan til den daglige drift ansætte en daglig leder, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen aflønnes ikke under nogen form.

 

§ 7. BESTYRELSESMØDER

 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. Anmoder mindst 2 bestyrelsesmedlemmer herom, skal bestyrelsesformanden indkalde til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer, hvoraf enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Den daglige leder deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.

 

§ 8. REPRÆSENTANTSKABET

 

§ 8.1 Medlemssammensætning

Repræsentantskabet består af højest 25 medlemmer, der udpeges eller vælges på følgende måde:

 

Medlem nr.

Udpeget af/valgt af

1

IF Alliancen, hovedbestyrelsen

2

IF Alliancen, håndbold

3

IF Alliancen, badminton

4

IF Alliancen, fodbold

5

IF Alliancen, gymnastik

6

IF Alliancen

7

Alliancens Venner

8

Munkholmskolens Skolebestyrelsen

9

Munkholmhallens Pædagogiske Råd

10

Stevnstrup Borgerforening

11

Helstrup Borgerforening

12

Ø. Velling Borgerforening

13

Stevnstrup Tennisklub

14

Stevnstrup Seniorerne

15– 17

Disponibel

18 - 25

Vælges af generalforsamlingen

 

Repræsentantskabets sekretær udarbejder en fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer efter hvert repræsentantskabsmøde.

 

§ 8.2 Udpegning af medlemmer

Medlemmerne nr. 1 til 17 udpeges af de respektive foreningers bestyrelser for en 2 årig periode. Ved frafald udpeger foreningen et nyt medlem ved meddelelse til repræsentantskabets formand.

 

Medlemmerne nr. 14 – 17 kan besættes efter ansøgning fra andre foreninger eller brugere i lokalområdet. Ansøgningen skal godkendes af såvel repræsentantskabets som hallens bestyrelse før en ny foreninger kan blive optaget.

 

§ 8.3 Generalforsamlingsvalgte medlemmer

På de ordinære generalforsamling vælges 8 medlemmer til repræsentantskabet for en 2 årig periode og afgår efter tur efter følgende turnus:

På generalforsamlingen i lige år medlemmer nr. 18 – 20 – 22 - 24.

På generalforsamlingen i ulige år medlemmerne nr. 19 – 21 - 23 – 25.

 

 

§ 8.4 Repræsentantskabsmøde

I forbindelse med generalforsamlingen i Den selvejende institution Munkholm Hallen afholdes repræsentantskabsmøde under ledelse af formanden for repræsentantskabet. Indkaldelse til mødet foretages skriftligt til repræsentantskabsmedlemmerne med 14 dages varsel af formanden for repræsentantskabet og med følgende dagsorden:

 

1. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

2. Godkendelse af budget for indeværende år

3. Eventuelt

Efter afholdelse af institutionens generalforsamling forsætter repræsentantskabsmødet.

4. Valg af formand, næstformand og sekretær for repræsentantskabet

5. Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen i S/I Munkholm Hallen

6. Bestyrelsen meddeler repræsentantskabet sin konstituering

 

Repræsentantskabet vælger af sin midte en formand, næstformand og sekretær for et år af gangen..

Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

Yderligere repræsentantskabsmøder afholdes, når blot et bestyrelsesmedlem eller 3 medlemmer af repræsentantskabet fremsender skriftlig anmodning til repræsentantskabets formand. Mødet afholdes senest 4 uger efter at formanden har modtaget anmodningen og indkaldes med 7 dages skriftligt varsel.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.

På repræsentantskabsmøder kan alt vedrørende institutionen drøftes og sekretæren udfærdiger et referat, som underskrives af formanden og sekretæren.

Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet afgøres ved almindelig stemmeflerhed jvf. dog § 11 og 13.

 

 

 

§ 8.5 Munkholm Hallens bestyrelse.

Repræsentantskabet vælger af sin midte en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges for 1 år.

Valg af bestyrelse skal foregå ved skriftlig afstemning, blot en tilstedeværende stiller forslag herom.

Af de kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen indtræder de 2 med flest stemmer som bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og øvrige funktionsområder senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 

§ 9. GENERALFORSAMLINGER

§ 9.1 Stemmeberettigede

Enhver person i lokalområdet og personer, der har tilknytning til en af foreningerne omkring hallen eller Munkholmskolen og som er fyldt 18 år, har adgang til og stemmeret på institutionens generalforsamling.

Enhver der er stemmeberettiget er valgbar.

 

§ 9.2 Afvikling af generalforsamlingen

Den ordinære årlige generalforsamling afholdes senest den 30. april ved opslag på en eller flere lokale internet sider med mindst 14 dages varsel, med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det af repræsentantskabet godkendte reviderede årsregnskab.

4. Fremlæggelse af det af repræsentantskabet godkendte budget.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

7. Eventuelt

 

Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet afgøres ved almindelig stemmeflerhed jvf. dog §11 og § 13.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal.

 

§ 9.3 Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3 medlemmer af repræsentantskabet med skriftlig begrundelse for mødets afholdelse, over for repræsentantskabets formand fremsætter ønske derom.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling og afholdes senest 4 uger efter formanden har modtaget anmodningen.

 

 

 

§ 10. TEGNINGSREGLER

Den selvejende institution Munkholm Hallen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af Randers Kommune.

 

 

§ 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Forslag om vedtægtsændringer kan kun gyldig vedtages, såfremt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget og vedtages af repræsentantskabet med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal for at være gyldige stadfæstes af generalforsamlingen med simpel stemmeflertal samt godkendes af Randers Kommune.

 

§ 12. REGNSKAB OG REVISION

 

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

 

Årsregnskabet udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik, således det giver et retvisende økonomisk billede af årets drift og stilling på statusdagen.

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen af bestyrelsen.

Årsregnskabet afleveres til revisor senest den 1. marts efter regnskabsårets udløb.

Årsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse inden repræsentantskabsmødet og indsendes umiddelbart efter godkendelsen til Randers Kommune.

 

§ 13. OPLØSNING

 

Opløsning af institutionen kan efter vedtagelse i institutionens bestyrelse kun besluttes, såfremt vedtagelse herom bekræftes på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, der afholdes senest en måned senere med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsningen skal godkendes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest en måned senere. Endvidere er det en forudsætning for opløsningen, at endelig godkendelse gives af Randers Kommune, der overtager institutionen.

 

§ 14. DIVERSE

Hvor der i denne vedtægt står skriftlig opfyldes bestemmelsen også ved anvendelse af e-mails.

 

 

 

 

 

Seneste kommentarer

14.08 | 09:09

Hej Flemming.
Kan du hjælpe mig med kodeordet til gmailen? Så skal jeg nok forsøge at få rettet det hele.
Vh.
CHristian Lagoni

12.07 | 09:50

Flemming Guldbrand er ikke halinspektør , Få det nu rettet også mail adressen. Jeg svare ikke på mail fra munkholmhallen@gmail.com.!!

15.05 | 07:14

Hej 😊
Kan se Flemming stadig står som halinspektør og han er lige blevet ringet op ang det.

Men jeg kan ik se der går løn ind for det. 😉 Venligst ret det, så de får fat i den rigtige. 😊 god dag

16.02 | 15:04

Få lige kigget på hjemmesiden og få den rettet til👍🏻

Find os på: